Instàncies

Logo San Fulgencio

Ajuntament

San Fulgencio

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A la SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

 • Sol·licitud de llicència d’obra menor, degudament emplenada i signada
 • Fotocòpia del D.N.I. del sol·licitant.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A la SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR

 • Instància General visada pel col·legi juntament amb el projecte.
 • Fotocòpia del D.N.I., passaport… del sol·licitant.
 • Copia escriptura de la propietat on es realitzaran les obres.
 • Imprés d’estadística, si escau.
 • Alta d’activitat econòmica per part de l’empresa constructora.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER REALITZAR L’EMPADRONAMENT

 • Sol·licitud emplenada i signada.
 • Document que acredite la identitat de les persones inscrites (D.N.I., Certificat de Registre de Ciutadà de la Unió unit al Passaport o Document Nacional d’Identitat en vigor,Targeta d’estranger, Passaport, etc. Llibre de família per als menors de 15 anys).
 • En els supòsits de separació o divorci, correspon la representació dels menors a efectes padronales, a la persona que tinga confiada la seua guarda i custòdia, la qual cosa s’haurà d’acreditar mitjançant còpia de la corresponent resolució judicial. De la mateixa manera, en els supòsits de tutela, acolliment, etc., s’haurà d’aportar còpia de la resolució judicial. (Els estrangers presentaran aquesta documentació traduïda a l’espanyol o valencià per traductor jurat).
 • Document que acredite l’ocupació de l’habitatge (escriptura de propietat, contracte d’arrendament, contracte o rebut actual expedit per la Companyia subministradora aigua, electricitat, [Els estrangers hauran de presentar la documentació en castellà, valencià o bilingüe] etc.). Aquest document no és necessari en el cas d’incorporació de nous habitants a un grup familiar ja empadronat.
 • En el cas de rectificació o actualització de dades, document acreditatiu de la dada correcta.

La fulla padronal s’emplenarà a l’Ajuntament i implica la seua conformitat per a actualitzar el Cens Electoral d’acord amb les dades reflectides en ella. (Això és només per a espanyols).

NOMÉS PER A ESTRANGERS DE LA UE .

Per a la inscripció en el Cens Electoral dels nacionals d’altres països de la Unió Europea (CERE), són necessàries dues condicions:

 • 1.- Figurar inscrit en el Padró del Municipi de residència.
 • 2.- Manifestar la voluntat de votar a Espanya en les eleccions municipals i/o al Parlament Europeu.

La manifestació de votar es pot realitzar en qualsevol moment posterior a l’empadronament i no sols uns mesos abans de la convocatòria, quan l’oficina del Cens Electoral realitza la campanya d’enviament per correu per a inscriure’s o de caràcter informatiu amb les dades d’inscripció.
Per a facilitar la inscripció contínua a aquells ciutadans europeus que ho desitgen s’oferiran a l’Ajuntament impresos als ciutadans europeus quan s’empadronen o en qualsevol moment que els sol·liciten.